พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาวกาญจนา นารี
รองผู้อำนวยการกองแผนงาน
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธนิศร์ มีชื่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุพันธ์ แสนสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤตภาส บุญภิโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 0863581151

0863581151