พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นายสุรพล เพชรวรา
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์
รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์
นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนและงบประมาณ

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาวกาญจนา นารี
รองผู้อำนวยการกองแผนงาน