• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • 035248017

ขับเคลื่อนงานแผน

บอกเล่าเก้าสิบ

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565 รัฐสภา ไฟเขียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี…

สารจากเจ้ากระทรวง อว คนใหม่

สารจากเจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) คนใหม่ ด้วย รมว.อว. (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีกำหนดการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของอว. ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง…

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน

 รายงานแผนผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน รายงานแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.…

มจร เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี67 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

มจร เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี67 ต่อสภาผู้แทนราษฎร การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ณ…

กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อนความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อยความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากรบรรยายประกอบด้วย 👉นางสาวพัทยา…

แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำงปม.2566ไปพลางก่อน

แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ----- 🗓วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ⏱เริ่มเวลา ๐๘.๓๐…