• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • 035248017

ขับเคลื่อนงานแผน

บอกเล่าเก้าสิบ

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565 รัฐสภา ไฟเขียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี…

สารจากเจ้ากระทรวง อว คนใหม่

สารจากเจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) คนใหม่ ด้วย รมว.อว. (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีกำหนดการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของอว. ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง…

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อนความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อยความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากรบรรยายประกอบด้วย 👉นางสาวพัทยา…

แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำงปม.2566ไปพลางก่อน

แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ----- 🗓วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ⏱เริ่มเวลา ๐๘.๓๐…

แบบตอบรับประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567-2568

แบบตอบรับ Google Forms การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ.๒๕๖๘ ------ ส่วนกลาง 👉 https://forms.gle/8rZCoz8fsEQiJzfA9 วิทยาเขต 👉 https://forms.gle/1zUWPjwwie9SSFHN6…