กองแผนงานจับมือสำนักงานตรวจสอบภายใน ขับเคลื่อยความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองแผนงาน และกองกิจการวิทยาเขต ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่อง “แนวทางการจัดทำความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้บรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากรบรรยายประกอบด้วย
👉นางสาวพัทยา สิงห์คำมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
👉นางสาวอโนทัย บุญทัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี และนับเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อๆ ไป
———–
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
เริ่มเวลา 09.00-11.30 น.