แบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
—–
🗓วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
⏱เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกาเป็นต้นไป
📌ณ หอประชุมมวก ๔๘ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—–
🖲กำหนดการการประชุม
—–
👇การตอบรับเข้าร่วมประชุม(Google Form)
👉วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ์,และหน่วยวิทยบริการ https://forms.gle/FUZbxUCZaNfxQhuy7
✅ตรวจสอบรายชื่อ bit.ly/3KYSUsZ
👉ส่วนกลาง https://forms.gle/Yy5Cu5HTS3v658HCA
✅ตรวจสอบรายชื่อ bit.ly/44wlM2P
—–
📢ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงานกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต