ขอบคุณผู้จัดทำ
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ