ฐานข้อมูลคลังรูปภาพออนไลน์

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 เมษายน พศ.2562

โครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2562

เบื้องหลังพิธีซ้อมรับปริญญา วันที่ 23 พค.62

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ” วันอังคารที่ 24 กย 2562

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ประชุมร่วมกับวส.ทั้งสองกลุ่ม วันที่ 6 มิถุนายน 2563