คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองแผนงาน ได้ส่งบันทึกที่ อว ๘๐๐๐./ว๐๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยให้ทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่างนี้