มจร จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุน งปม.2567

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อกลั่นกรองรายการงบลงทุน เสนอขอต่อสำนักงบประมาณให้ทันต่อกรอบระยะเวลา 

แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกรอบจัดสรรฯ แก่ส่วนงาน พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ […]

ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา I ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แจ้งคำสั่งและนัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2566

แจ้งคำสั่งและนัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2566 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนกลาง) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1022/2565 ————— […]