พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
boyliverpool009@gmail.com035248000
นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
mcuplan@mcu.ac.th035248000
นางสาววราพร แสนสี
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
waraporn13.bm@gmail.com035248000