พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป
นายณัฐภพ อุปะทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน