รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.2566 ไปพลางก่อน

 รายงานแผนผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน รายงานแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 […]

มจร เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี67 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

มจร เตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี67 ต่อสภาผู้แทนราษฎร การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา […]

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. […]

การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (โซนภาคใต้, เหนือ, อีสาน,และกลาง)

กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 […]

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี 2565

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โปรดส่งรายละเอียดกลับภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทางอีเมล์ […]

สัมมนาฯ [โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไป

สัมมนาฯ [โซนกลาง ภาคกลางและภาคใต้]

เรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 และเตรียมความพร้อมระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) […]

สัมมนาฯ [โซนภาคเหนือ]

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้