เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดส่งรายละเอียดกลับภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

ทางอีเมล์ louis2520@hotmail.com เท่านั้น!!