คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ [โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]

ที่ รายการ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
แบบตอบรับสำหรับส่วนงาน
1 ระดับวิทยาเขต
2 ระดับวิทยาลัยสงฆ์

ข้อมูลประกอบการสัมมนา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รายการ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12
2 -บันทึกข้อความ -กำหนดการ สัมมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับเต็ม)
5 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
6 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2564