กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13

กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 % เต็ม
.
สืบเนื่องจากที่ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำประชาพิจารณ์ครอบคลุมส่วนงานวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ และส่วนกลางนั้น กอปรกับสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้
.
พระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะหัวเรือใหญ่ ได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสำคัญ จึงได้เปลี่ยนแผนกำหนดการการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 จากออนไซต์ มาเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
.
✅ครั้งที่ 1 วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการ (โซนภาคใต้)
⏰วันที่ 7 มีนาคม 2565 : เริ่ม 09.00 น.เป็นต้นไป
✅ครั้งที่ 2 วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการ (โซนภาคเหนือ)
⏰วันที่ 8 มีนาคม 2565 : เริ่ม 09.00 น.เป็นต้นไป
✅ครั้งที่ 3 วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ (โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
⏰วันที่ 9 มีนาคม 2565 : เริ่ม 09.00 น.เป็นต้นไป
✅ครั้งที่ 4 วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการ (โซนภาคกลาง)
⏰วันที่ 10 มีนาคม 2565 : เริ่ม 09.00 น.เป็นต้นไป
.
💾 ดาวน์โหลด 💾
📌แอปพลิเคชัน zoom ID : 8608447512
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจร
☎️ 035 248 000 ต่อ 8389