คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาฯระยะที่13 โซนภาคเหนือ

ที่ รายการ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12
2 แบบตอบรับการเข้าประชุมสัมมนาฯ ระหว่างที่ 15-16 มี.ค 2564 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
3 กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2564
4 กรอบนำเสนอประเมินผลแผน ระยะที่ 12 ของส่วนงาน

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ที่ รายการ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
2 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580
3 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2564