⭐กลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1578/2564 ลงนามโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมี
👉พระเมธีธรรมาจารย์ ร.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (เป็นประธาน)
👉รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (เป็นรองประธาน)
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองงบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี วังน้อย อยุธยา