You are here

ประชุมกองแผนงาน


วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานประชุมกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง 301 เวลา 13.00 น.
เรื่อง
-ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
-แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12”
-รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม
-ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
-มติสภามหาวิทยาลัย เรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการ
-การเข้าชีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อคณะกรรมาธิการสามัญ
-มอบรายงานประจำปี
ฯลฯ

Top