/ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงานและพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต เป็นรองประธาน วาระที่1 แจ้งเพื่อทราบ วาระที่2 รับรองรายงานประชุม วาระที่3 เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งก่อน วาระที่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ