/ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบ

วันอังคารที่ 4  กันยายน พ.ศ.2561
พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย