/ประมวลภาพงานโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมวลภาพงานโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติในพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และส่งคำขอตั้งงบประมาณทันภายในเวลาที่กำหนด