ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
——————
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Top