นัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงปม.2563 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามในคำสั่งที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง) และนัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

ท่านสามารถตรวจสอบรายนามคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

Download

File Description File size Downloads
jpg คำสั่ง-ส่วนกลาง-2 2 MB 167
jpg คำสั่ง-ส่วนกลาง-1 2 MB 162
Top