ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ 2. ดร.สรายุทธ อุดม กรรมการ 3. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองแผนงาน โดยได้คะแนน ดังนี้ ๑. องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 4.29 ๒. องค์ประกอบที่ 2…

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ดังนี้ - ประธาน : พระสิริชัยโสภณ - กรรมการ : ดร.สรายุทธ อุดม - กรรมการและเลขานุการ : พระมหาเสรีชน นริสฺสโร

มอบรายงานประจำปี 2560

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 ให้กับส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ณ ห้องประชุม 401 มจร วังน้อย อยุธยา ส่วนงานที่ยังไม่ได้รับ สามารถมาติดต่อรับได้ที่ กองแผนงานชั้น 3 ครับ