ประชุมกองแผนงาน 14 กย 61

 ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 พระเมธีธรรมาจารย์ สรุปนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี พระราชปริยัติกวี -แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน -ขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จก่อน 30 กันยายน -รายงานประจำปีเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 31 ตุลาคม -รายงานสภามหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคมก่อน 30 กันยายน -ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุกไตรมาส

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบ

วันอังคารที่ 4  กันยายน พ.ศ.2561 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 401  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

ประชุมรับฟังนโยบายของ “พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา” รูปใหม่

 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขตประชุมรับฟังนโยบายของ "พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา" รูปใหม่โดยให้ท่านให้นโยบายสำคัญว่า : พวกเราเป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการ ขอให้ทุกฝ่ายพึงตระหนักและทำงานตาม คำขวัญที่ว่า "รวดเร็ว โปร่งใส่และมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562

 คลิก ภาพบรรยากาศ การชี้แจงการกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี