มอบรายงานประจำปี 2560

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 ให้กับส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ณ ห้องประชุม 401 มจร วังน้อย อยุธยา ส่วนงานที่ยังไม่ได้รับ สามารถมาติดต่อรับได้ที่ กองแผนงานชั้น 3 ครับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒

อบรม

กองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป เรื่อง ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.- 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง C 115 มจร. ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา