You are here
Home >

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร-จนฺทสาโร)

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

035 248 018 (ภายใน 8018)   081 700 0759

ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ

Twc59@hotmail.com   035 248 015 (ภายใน 8015)   081 358 4532

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี   ผู้อำนวยการกองแผนงาน

louis2520@hotmail.com    035 248 000 (ภายใน 8389)   080 077 7847

ดร.ทักษิณ ประชามอญ   รองผู้อำนวยการกองแผนงาน

pracha_art1@hotmail.com   035 248 069 (ภายใน 8069)   092 431 9797

Top