You are here
Home > Featured >

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายการงบลงทุน)

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน

ขอให้ส่วนงานได้กรอกข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดประกอบคำขอ ตามบันทึกที่ กองแผนงาน จะได้จัดส่งให้ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์

บันทึกคำของบประมาณ-1

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด การจัดทำคำของบลงทุน โดย เสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ ในหัวเรื่อง : ารจัดทำคำของบลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

Top