[ด่วน]ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่องรายรับ-รายจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี โดยลดค่าเทอมลงเหลือร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุม มีมติให้กองแแผนงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ดังนั้น จึงเรียนมาให้ทุกวิทายาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 1.ให้ปรับงบประมาณได้ทุกหมวดทั้งในงบและนอกงบประมาณ…

แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่2/2563 ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งกรอบจัดสรรฯ ดังกล่าว ต่อส่วนงานทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563กรอกรายการและงบประมาณตามกรอบจัดสรรฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563…

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์

1.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 2.(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (25 ธันวาคม 2561)

ดาวโหลดแบบคำของบลงทุน-ปี-2563

แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 มีดังนี้ 1.คำขอรายการครุภัณฑ์ปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 2.งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต