พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาวกาญจนา นารี
รักษาการรองผู้อำนวยการกองแผนงาน
นายเสน่ห์ แซวรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุพันธ์ แสนสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤตภาส บุญภิโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลัฐิกา หวังสุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน