/ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรสาร 035-248-017
E-mail : Mcubudget@gmail.com
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
มือถือ
อีเมล์
พระเมธีธรรมาจารย์
P_K_16@hotmail.com
รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
081-700-0759
ดร.ธวัชชัย  สมอเนื้อ
081-358-4532
twc59@hotmail.com
พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี
080-077-7847
louis2520@hotmail.com
ดร.ทักษิณ ประชามอญ
092-431-9797
pracha_art1@hotmail.com

พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก ดร.
098-872-7552
Gavesako@hotmail.com
นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่
081-753-6872
hoto_11@hotmail.com
นายเสน่ห์  แซวรัมย์
098-263-7749
nuang_111@hotmail.com
นายบุญล้อม  วิปุระ
096-152-1351
Jinta44525@gmail.com
นายธนิศร์ มีชื่อ
086-053-9474
meenitna@hotmail.com
นางสาวกาญจนา  นารี
086-926-0355
kanjana_inaem@hotmail.com
นางสาวกิตฑามาศ   ศิริไชย
061-629-6138
add_sunshine@hotmail.com
พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน
084-430-9406
chalermphong239@gmail.com
พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี
094-093-5664
loveliverpoolcity@gmail.com
นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
081-899-9326
kitty_meaw10@hotmail.com