/กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นายบุญล้อม วิปุระ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

jinta44525@gmail.com    096 152 1351

       นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

kittamas.sir@mcu.ac.th   035 248 000 (ภายใน 8389)   061 629 6138

นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

M.pacalapol227@gmail.com   0856457108