พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
mcuplan@mcu.ac.th035248000