/กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นายบุญล้อม วิปุระ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

jinta44525@gmail.com    096 152 1351

       นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

add_sunshine@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8389)   061 629 6138