ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://drive.google.com/open?id=1LJzaAIGmmHPU6oVDTj9pYBdiTadu1TWE https://drive.google.com/open?id=1zIMyzalsxA0JZxpOUjV9laMf7SzBK6j6

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63          เพื่อให้การจ้างลูกจ้าง เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  และการออกคำสั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือส่วนงานปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้าง พร้อมทะเบียนคุมสัญญาจ้าง ตามแนบ ตามตัวอย่าง ดังนี้

อบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

วังอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรม "ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิสบัติการ" ณ ห้องประชุม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ คือ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ครับ คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

สรุปสาระสำคัญ การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายหัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ 4 ประเด็นหลักดังนี้ จัดทำแผนการใช้จ่ายผลเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพงบแผนบูรณาการวินัยการคลัง ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

อ้างถึงหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในประงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปพลางก่อน…