นัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงปม.2563 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามในคำสั่งที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง) และนัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ท่านสามารถตรวจสอบรายนามคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ------------------ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันที่ 2 ของการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -16.00น พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 โดยมีส่วนงานภายในส่วนกลางเข้าชี้แจง ดังนี้ 1.กองกลาง 2.กองวิชาการ 3.กองคลังและทรัพย์สิน 4.กองกิจการนิสิต 5.กองวิเทศสัมพันธ์ 6.กองสื่อสารองค์ 7.กองกิจการวิทยาเขต 8.กองนิติการ 9.กองกิจการพิเศษ 10.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และสิ่งก่อสร้าง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และส่ิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ. ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป มจร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และส่ิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3