ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (ประธาน)พระสิริชัยโสภณ (กรรมการ)พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (กรรมการและเลขานุการ)

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561-----------------------พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (ประธาน)พระสิริชัยโสภณ (กรรมการ)พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (กรรมการและเลขานุการ) โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเข้าทำการตรวจประเมินในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(1-2เมษายน2562)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผน/รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562  ลิ้งดาวน์โหลด http://plandiv.mcu.ac.th/?wpfb_dl=106

ประมวลภาพงานโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติในพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และส่งคำขอตั้งงบประมาณทันภายในเวลาที่กำหนด

ขอเชิญหัวหน้าทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญหัวหน้าทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญผู้บริหารและบุคลากร ดังนี้ 1. ส่วนกลาง   เชิญ รองอธิการบดีทุกฝ่าย, คณบดีทุกคณะ, ผอ.สถาบัน, ผอ.สำนัก, ผอ.ศูนย์, ผอ.วิทยาลัย ผอ.กอง, ผอ.ส่วน, ผอ.สำนักงาน 2. วิทยาเขต             เชิญ รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต,…