คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายการงบลงทุน)

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ขอให้ส่วนงานได้กรอกข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดประกอบคำขอ ตามบันทึกที่ กองแผนงาน จะได้จัดส่งให้ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี-2565Download ท่านสามารถศึกษารายละเอียด การจัดทำคำของบลงทุน โดย เสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ ในหัวเรื่อง : การจัดทำคำของบลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรฯงปม.2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564---------กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเพื่อให้การจัดสรรงประมาณฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์สูงสุด องค์อธิการบดี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ได้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย1. คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดใหญ่)2. คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนกลาง)

สารจากเจ้ากระทรวง อว คนใหม่

สารจากเจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) คนใหม่ ด้วย รมว.อว. (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีกำหนดการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของอว. ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม-ประมาณการเงินรายได้-ปี-64-วข-วส

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เตรียมจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในหมวดประมาณการรายได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โอกาสนี้ จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำข้อมูล โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน http://plandiv.mcu.ac.th ทั้งนี้ ส่วนงานต้องส่งข้อมูลกลับมายังกองแผนงาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กโทนิกส์ และส่งไฟล์เอกสาร Excel มาที่ E-mail : mcubudget@gmail.com ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นี้ แบบฟอร์ม-ประมาณการเงินรายได้-ปี-64-วข-วสDownload

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2564

http://plandiv.mcu.ac.th/?page_id=5235 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 759/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองแผนงาน จึงขอแจ้งคำสั่ง หลักเกณฑ์ร้อยละ และคู่มือการขึ้นเงินเดือน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และโปรดส่งกลับมาที่ louis2520@hotmail.com ภายใน 15 สิงหาคม 2563

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย :1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (ประธาน)2. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งสเริมการวิจัย (กรรมการ)3. นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กรรมการและเลขานุการ)