อบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

วังอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรม "ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิสบัติการ" ณ ห้องประชุม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ คือ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ครับ คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

สรุปสาระสำคัญ การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายหัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ 4 ประเด็นหลักดังนี้ จัดทำแผนการใช้จ่ายผลเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพงบแผนบูรณาการวินัยการคลัง ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

อ้างถึงหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในประงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปพลางก่อน…

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (ประธาน)พระสิริชัยโสภณ (กรรมการ)พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (กรรมการและเลขานุการ)