นายธนิศร์ มีชื่อ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0860539474
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ประสานงานส่วนงานส่วนกลาง
 1. คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรในสังกัด
 2. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา และส่วนงานในสังกัด
 3. กองวิเทศสัมพันธ์
 4. กองนิติการ
 5. กองกิจการพิเศษ
ประสานงานส่วนงานส่วนภูมิภาค
 1. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 2. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
 3. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 1. กำหนดปฏิทินงานและติดตามให้ส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อกองแผนงานทุก 3 เดือน
 2. ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน
 3. ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม
 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ งานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงานรายหน่วยงาน (คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย ฯลฯ)
 5. เป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลที่ผู้ประสานรวบรวมมาแล้ว ระดับหลักสูตรพิเศษ
 6. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของกองแผนงาน
 7. งานพัฒนาเว็บไซต์และเว็บเพจของกองแผนงาน
 8. รวบรวมเอกสาร ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณกับส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 9. ดูแลระบบ MIS เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของส่วนงานที่ประสานงาน
 10. เป็นผู้รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานที่ประสานงาน
 11. รับผิดชอบ SAR ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : ระบบบริหารความเสี่ยว ตัวบ่งชี้ที่ 2.5: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการศึกษา
พธ.บ (บริหารรัฐกิจ)
ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้ายา