You are here

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 12


วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ณ ห้องประชุม 303 ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Top