You are here

สัมมนาแผน 12

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (2560-2564) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท ตำบล สาริกา อำเภอ เมือง นครนายก

Top