You are here

ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนงาน กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีวัด และให้ความเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ๑๓ ท่าน เพื่อกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ให้มีความรอบคอบ เหมาะสม และตรงกับเป้าประสงค์ จนนำไปเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในคณะทำงาน และเป็นประโยชน์ในการนำไปถ่ายทอดและแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Top