/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒