/กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561
———————–
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (ประธาน)
พระสิริชัยโสภณ (กรรมการ)
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (กรรมการและเลขานุการ)

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเข้าทำการตรวจประเมินในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี