สรุปสาระสำคัญ การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายหัวข้อ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ 4 ประเด็นหลักดังนี้

  1. จัดทำแผนการใช้จ่าย
  2. ผลเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ
  3. งบแผนบูรณาการ
  4. วินัยการคลัง

ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

1567579577_3124

1567419981_1317

1567579042_5605

Top