You are here

อบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

วังอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรม “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิสบัติการ” ณ ห้องประชุม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ คือ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ครับ

คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

Top