You are here

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63

         เพื่อให้การจ้างลูกจ้าง เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  และการออกคำสั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือส่วนงานปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้าง พร้อมทะเบียนคุมสัญญาจ้าง ตามแนบ ตามตัวอย่าง ดังนี้

Download

File Description File size Downloads
doc 01-0_แบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63-V1_621007 113 KB 2793
Top