You are here

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย

Top