You are here

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -16.00น
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 โดยมีส่วนงานภายในส่วนกลางเข้าชี้แจง ดังนี้
1.กองกลาง
2.กองวิชาการ
3.กองคลังและทรัพย์สิน
4.กองกิจการนิสิต
5.กองวิเทศสัมพันธ์
6.กองสื่อสารองค์
7.กองกิจการวิทยาเขต
8.กองนิติการ
9.กองกิจการพิเศษ
10.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Top