เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2564


ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 759/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองแผนงาน จึงขอแจ้งคำสั่ง หลักเกณฑ์ร้อยละ และคู่มือการขึ้นเงินเดือน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และโปรดส่งกลับมาที่ louis2520@hotmail.com ภายใน 15 สิงหาคม 2563

Top