/แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรฯงปม.2564

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรฯงปม.2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
———
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

และเพื่อให้การจัดสรรงประมาณฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์สูงสุด องค์อธิการบดี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ได้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดใหญ่)
2. คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนกลาง)

คณะอนุกรรมการฯภูมิภาค

คณะอนุกรรมการฯส่วนกลาง