กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำข้อมูลสรุปภาพรวมกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยอดรวมทั้งสิ้น 2,629,381,640 บาท โดยมีรายละเอียดจำแนกเป็นหมวดหมู่ กระจายทั่วทั้งภูมิภาค ระดับวิทยาเขต 11 แห่ง และระดับวิทยาลัยสงฆ์ 25 แห่ง โดยมีศุูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังปราฎกตามข้อมูลสารสนเทศด้านล่างนี้