รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีผลสรุปดังนี้
👉 ผลการเบิกจ่าย ภาพรวมทั้งสิ้น 139,336,967 บาท คิดเป็น 64%
👉 แยกเป็นส่วนกลาง 41,198,097 บาท คิดเป็น 49%
👉 แยกเป็นส่วนภูมิภาค 98,138,870 บาท คิดเป็น 73%

ทั้งนี้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีการเบิกจ่ายมากที่สุด โดยมีงบดำเนินงานและเงินอุดหนุนผลิตบัณฑิต ที่มีผลการเบิกจ่ายรองลงมาตามลำดับ

 

รวบรวมข้อมูลโดย
เสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รายงานโดย
ธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ