แจ้งคำสั่งและนัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2566
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนกลาง) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1022/2565

—————
📅 วันที่ 14 กันยายน 2565
⏰ เริ่ม 09:00 น.เป็นต้นไป
📌 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
🛡 จัดโดย กองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
—————
✴️Creator: Thanit Meechue