ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม