การจัดทำแผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571